Hệ Cao đẳng là bậc học dành cho những người yêu thích và có định hướng kỹ thuật mang tính thực hành cao. Sinh viên Cao đẳng tốt nghiệp ra trường là những người trực tiếp tạo ra sản phẩm, tham gia vào quá trình hiện đại hóa của đất nước. Ngày nay, nhu cầu tuyển dụng đối với những người có tay nghề vững vàng bậc cao đẳng rất cao với mức lương tốt. Ngay cả tại các nước phát triển thì những người làm việc có trình độ cao đẳng cũng chiếm đa số và là thành phần trọng yếu cho sự thịnh vượng của quốc gia.

Đăng ký 2 ngành, ưu tiên ngành 1!

Mỗi thí sinh được đăng ký 02 ngành, Trường sẽ xét tuyển đảm bảo nguyên tắc ưu tiên trúng tuyển vào ngành thứ nhất khi đăng ký. Trường hợp thí sinh không trúng tuyển ngành ngành thứ nhất được xét ngành thứ 2 bình đẳng với các thí sinh khác.