Để sửa thông tin trong hồ sơ xét tuyển

Bạn vui lòng gửi email có nội dung:
Họ và tên, Số chứng minh nhân dân, Nội dung cần sửa.
Gửi đến email tuyensinh@hueic.edu.vn

Hội đồng tuyển sinh sẽ giúp bạn sửa hồ sơ và hồi âm trong vòng 1 ngày